E-mail: KimPutra.94@gmail.com

Nasab Muhammad S.A.W

Nama : Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin  Hashim Bin Abdul Manaf Bin Qusai Bin Kilab Bin Murrah Bin Ka'ab Bin Luay Bin Ghalib Bin Fahr Bin Malik Bin An-Nadr Bin Kinanah Bin Khuzaiman Bin Mudrikah Bin Elias Bin Mudar Bin Nizar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Add Bin Humaisi Bin Salaman Bin Aws Bin Buz Bin Qamwal Bin Ubai Bin Awwam Bin Nashid Bin Haza Bin Bildas Bin Yadlaf Bin Tabikh Bin Jahim Bin Nahish Bin Makhi Bin Ayd Bin Abqar Bin Ubayd Bin Ad-Daa Bin Hamdan Bin Sanbir Bin Yath Rabi Bin Yahzin Bin Yalhan Bin Arami Bin Ayd Bin Deshan Bin Aizar Bin Afnad Bin Aiham Bin Muksar Bin Nahith Bin Zarih Bin Sani Bin Wazzi Bin Adwa' Bin Aram Bin Haidir (Kedar) Bin Ismail A.S (Ishmael) Bin Ibrahim A.S (Abraham) Bin Azar

Bapa : Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Qusai
Ibu : Aminah Binti Wahab Bin Abdul Manaf Bin Qusai

Keputeraan: 12 Rabiulawal Tahun Gajah bersamaan 20 April 571M hari Isnin

0 comments: